پیچیدگی‌های ابزارهای مالی، افزایش ریسک از نگاه حسابداران رسمی