حسابرسی از راه دوره، چالش جدید و تامل برانیگز حسابرسان