پیوند تضمین پایداری با کیفیت گزارش

پیوند تضمین پایداری با کیفیت گزارش
پیوند تضمین پایداری با کیفیت گزارش

تعداد شرکت هایی در سراسر جهان که نوعی گزارش پایداری صادر می کنند همچنان در حال افزایش است. با این حال ، حتی به عنوان سازمان ها بیشتر بر بهبود کیفیت گزارشگری مرتبط با تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهای تجاری خود تأکید می کنند ، در مورد اینکه آیا اطمینان برای این گزارشها باعث افزایش کیفیت می شود ، کم تر شناخته شده است و اینکه آیا ضامن شرکت حسابداری این کیفیت را تا حد بیشتری بهبود می بخشند.

“با توجه سرمایه گذاران به چنین اطلاعاتی بالاتر از همیشه ، گزارش پایداری شرکت برای مرحله بعدی تکامل آن رسیده است.”

این مقاله خلاصه ای از بینش در مورد این موضوعات را بر اساس یک مطالعه آکادمیک که اخیراً در مجله حسابداری و سیاست های عمومی منتشر کرده ایم (“تضمین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت گزارشگری: شواهدی از بازگرداندن”) ارائه می دهد.

براساس گزارش KPMG در سال 2017 از گزارش دهی مسئولیت شرکتها ، گزارش های پایداری توسط 93٪ از 250 شرکت بزرگ جهان (گلوب 250) و 75٪ از 100 شرکت برتر درآمدزا (N100) در هر 49 کشور مورد بررسی صادر می شود.

KPMG از بین کسانی که گزارش می دهند ، 67٪ از 250 شرکت جهانی و 45٪ از 4،900 شرکت N100 مورد مطالعه دارای برخی از اطمینان مستقل برای گزارش های پایداری خود هستند. 

این ارقام نشان دهنده رشد قابل توجه در بازار تضمین پایداری از سال 2011 ، هنگامی که بررسی KPMG نشان داد 46٪ از بزرگترین شرکتهای جهان و 38٪ از 100 شرکت برتر درآمدزا ، تضمین پایداری مستقل را بدست آورده اند.

تضمین پایداری به طور معمول از نظر دامنه محدود است و مطابق با استانداردهای مختلف تضمین انجام می شود. 

متداول ترین استانداردها شامل بیانیه های مربوط به استاندارد های مربوط به نامزدی های تأییدیه (SSAEs) است که توسط AICPA صادر شده است. ISAE 3000 ، صادر شده توسط هیئت بین المللی استانداردهای حسابرسی و تضمین؛ و AA1000 ، توسط موسسه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقی صادر شده است.

رشد مداوم در تضمین گزارشات پایداری نشان می دهد كه شركتها بطور فزاینده ای تصور می كنند كه از داشتن گزارشهای پایداری خود اطمینان حاصل كنید (مثلاً اعتماد به نفس سهامداران و سایر سهامداران) نسبت به گزارشها ، كاهش هزینه سرمایه و خطاهای پیش بینی تحلیلگر كمتر است، پراکندگی ، و غیره). 

بعلاوه ، افزایش درصدی از گزارشهای پایداری تضمین شده توسط شرکتهای حسابداری نسبت به شرکتهای غیر حسابدار وجود دارد. در نمونه مطالعه ما ، شرکتهای حسابداری برای 63٪ از 848 گزارش تضمین شده اطمینان را ارائه دادند.

برای بررسی تأثیر تضمین مستقل بر کیفیت گزارش ، ما بازگرداندن داوطلبانه شرکتها را مطالعه کردیم و افشای گزارش پایداری در نمونه ما ، تقریباً 20٪ گزارشهای پایداری صادرشده متعاقبا توسط شرکتها تنظیم می شوند تا خطاها را اصلاح کنند (به عنوان بازخورد خطا طبقه بندی می شوند) و یا تجدید نظر در نتیجه به روزرسانی دامنه، روش یا تعریف (طبقه بندی شده به عنوان تکرار نشدنی خطا).

این نرخ به ظاهر زیاد بازگردانی سازگار با چنین گزارشگری و اطمینان از پدیده ای نسبتاً جدید است ، در مقایسه با گزارشگری و اطمینان مالی ، همراه با پیچیدگی اضافه شده از طیف گسترده ای از موضوعات ذینفعان که گزارش می شوند (بسیاری از آنها با معیارهای غیر مالی اندازه گیری می شوند). 

  برنامه شتاب دهنده راه اندازی جهانی حرفه حسابداری متقاضیان جدید را به دنبال دارد

و به دلیل روند تحول در گزارش پایداری ، ما هر دو نوع بازگردانی را به عنوان پیشرفت در کیفیت گزارش مشاهده می کنیم.

به عنوان نمونه ای از بازگرداندن خطا ، در سال 2015 ، Givaudan انرژی و دی اکسید کربن 2014 ، زباله های یک طرفه ، استفاده از آب های زیرزمینی و انتشار دی اکسید گوگرد را به دلیل محاسبه و نادرستی داده ها اصلاح کرد. 

جالب اینجاست که این شرکت به طور خاص شناسایی این خطاها را به کارهای اطمینان EY نسبت می دهد. 

به عنوان نمونه بازپرداختهای بدون خطا ، در سال 2018 ، دل دوباره تولید گازهای گلخانه ای Scope 3 و زباله های خطرناک 2017 تولید شده را به دلیل پیشرفت در روش های محاسبه مجدداً بازگرداند.

خلاصه روش تحقیق و نتایج

نمونه ما شامل 2،339 گزارش پایداری است که توسط شرکتها در 42 کشور صادر شده است که در نظرسنجی های بین المللی متوالی توسط KPMG گزارش پایداری که اطلاعات بازگشت مجدد را ضبط کرده است (2011 و 2013). اندکی بیش از 20٪ (472 گزارش) شامل بازگرداندن به دلیل خطا یا حذف (بازگرداندن خطا) یا متد جدید، تعریف، دامنه یا دلایل نامشخص (بازگرداندن بدون خطا) است. 

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، “اصلاح مجدد CSR براساس نوع”، تصحیح خطا حدود 25٪ [خطا (12٪) به علاوه خطا + عدم خطا (13٪)] را دوباره اعاده می کند و دلایل غیر خطا خالص 75٪ از 472 مجدد تقریباً بیش از 36٪ گزارشها (848 گزارش) بطور مستقل توسط شرکتهای حسابداری عمومی (530 گزارش ؛ 5/62٪ گزارشهای مطمئن) یا سایر ارائه دهندگان اطمینان (318 گزارش) به طور مستقل تضمین شده اند.

داده ها یافته های زیر را نشان می دهد (برای اطلاعات بیشتر ، به جدول “تأثیر تضمین / تضمین CSR در بازآفرینی CSR” مراجعه کنید):

ارائه دهندگان تضمین شرکت حسابداری به تشخیص و جلوگیری از خطاها در گزارش های پایداری کمک می کنند. ما بین احتمال بازگشت مجدد خطا و اطمینان از CSR رابطه مثبت داریم. به طور خاص ، شرکت هایی که دارای تضمین CSR در مقابل عدم اطمینان هستند ، تقریباً دو برابر (1.87 برابر) احتمال دارند که خطاهای موجود در گزارش های پایداری خود را شناسایی و تصحیح کنند. نکته قابل توجه ، این تأثیر تشخیص خطا در تضمین CSR در صورت تأمین اطمینان شرکتهای حسابداری ، برجسته تر می شود. 

شانس تضمین کنندگان حسابداری در شناسایی خطاها در گزارش های پایداری بیش از دو برابر (2.08 برابر) از تضمین کنندگان غیر حساب است. 

تجزیه و تحلیل ما بیشتر نشان می دهد که ارائه دهندگان تضمین شرکت حسابداری نه تنها عدم دقت در دوره فعلی را تشخیص می دهند بلکه از بروز مجدد خطاها در دوره های بعدی نیز جلوگیری می کنند. در عوض ، به نظر نمی رسد تضمین کنندگان شرکت های غیر حسابدار مانع از بروز و ظهور گزارش های پایداری در آینده می شوند.

هر دو نوع ارائه دهندگان اطمینان به بروزرسانی های سریع تعاریف ، دامنه ها و روش ها در گزارش های پایداری کمک می کنند. با این حال ، به نظر می رسد که این اثر با اطمینان شرکت های حسابداری برجسته تر است.ما به دلیل بروزرسانی در تعریف ها ، دامنه ها یا روش ها و استفاده از تضمین گزارش پایداری صرف نظر از نوع ارائه دهنده ، رابطه مستقیمی بین بازگرداندن ها مشاهده می کنیم. 

  حسابدار مدیریت محلی در صدر بازی جهانی

این رابطه زمانی قوی تر است که شرکت های حسابداری – به جای شرکت های غیر حسابدار – اطمینان را ارائه دهند. 

طبق تخمین داده های ما ، شرکت ها بیش از دو برابر (2.35 بار) می توانند در صورت داشتن اطمینان در مقابل عدم اطمینان ، به روزرسانی های گزارش پایداری خود را انجام دهند. 

علاوه بر این ، داشتن ارائه دهندگان تضمین شرکت حسابداری ، شانس اجرای به روزرسانی ها را کمی بیشتر از 25٪ (1.29 بار) افزایش می دهد. این یافته ها نشان می دهد که به دست آوردن اطمینان از گزارش پایداری با شناسایی زمینه های پیشرفت یا نیاز به به روز رسانی می تواند به افزایش کیفیت گزارش پایداری کمک کند. آزمایش های اضافی نشان می دهد که این اثر با گذشت زمان ادامه می یابد (به عنوان مثال ،

استفاده از استانداردهای گزارشگری رسمی از نظر افزایش کیفیت گزارش ، جایگزینی برای به دست آوردن تضمین پایداری نیست. تکامل گزارش پایداری تا حدودی با افزایش استفاده از استانداردهای گزارشگر هدایت شده است ، به عنوان مثال ، مطالعه KPMG 2017 اعلام کرده است که 89٪ از جهانی 250 و 74٪ از 100 مورد برتر در بررسی 49 کشور آن ، برخی راهنمایی یا چارچوبی را اتخاذ کرده اند.

برای گزارش آنها طبق این تحقیق ، چارچوب ابتکار گزارش جهانی (GRI) (به عنوان مثال ، دستورالعمل های GRI یا استانداردهای GRI) رایج ترین مورد استفاده است. 

دو نتیجه جالب مربوط به تصویب چارچوب GRI توسط یک شرکت و احتمال بازگشت مجدد گزارش پایداری عبارتند از:

  • استفاده از چارچوب GRI در به روزرسانی سریع تعاریف ، دامنه ها یا متدولوژی ها در گزارش های پایداری کمک می کند. شرکتهایی که از استانداردهای گزارش دهی پایداری ، مانند استانداردهای گزارش دهی GRI استفاده می کنند ، تقریباً دو برابر بیشتر از احتمال پذیرش (1.85 برابر) نسبت به پذیرندگان غیر استاندارد دارای بازگرداندن پایداری در رابطه با به روزرسانی تعریف ها ، دامنه ها یا متدولوژی ها در گزارش های پایداری هستند.
  • استفاده از چارچوب GRI به تشخیص یا جلوگیری از خطا در گزارش پایداری کمک نمی کند. این یافته نشان می دهد که اطمینان ، به ویژه هنگامی که توسط شرکتهای حسابداری ارائه می شود ، به ویژه برای تأیید اعتبار در گزارشگری پایداری بر اساس رابطه آن برای افزایش دقت اطلاعات در طول زمان ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این ، با اجرای استانداردهای گزارشگری مانند GRI ، این نقش را نمی توان جایگزین کرد. به عبارت دیگر ، تضمین گزارش پایداری و استانداردهای گزارش دهی رسمی مانند آنهایی که از GRI به جای جایگزین کردن یکدیگر ، احتمالاً مکمل هستند.

پیامدهای حسابداران عمومی

ارائه تضمین برای گزارش های پایداری باید مزایای ارزش افزوده قابل توجهی را برای مشتریان فراهم کند. با توجه به بلوغ مداوم گزارش های پایداری و استانداردهای گزارش پایداری ، مشتریان به احتمال زیاد از داشتن ارائه دهندگان تضمین مستقل با تخصص در تفسیر استانداردها و کمک به بهبود کیفیت گزارش با گذشت زمان بهره مند می شوند.

  حسابرسی داخلی: روندها و چالش ها

به دست آوردن اطمینان برای گزارش های پایداری ، مشتریان را قادر می سازد تعهد خود را برای توسعه روابط اعتماد با ذینفعان به ذینفعان انتقال دهند. 

با توجه به سطح بی اعتمادی در محیط تجاری و سیاسی فعلی در بسیاری از زمینه ها ، نشان دادن مزایای افزایش اعتماد ذینفعان به مشتریان ، احتمالاً یک اقدام ارزشمند برای شرکتهای حسابداری عمومی است. انتشار گزارش های پایداری با تعهد به گزارش کیفیت ، از جمله اطمینان از طرف کارشناسان تضمین مستقل ، احتمالاً اعتماد مشتری با ذینفعان اصلی را تقویت می کند.

به نظر می رسد شرکت های حسابداری از مزیت رقابتی نسبت به ارائه دهندگان تضمین شرکت غیر حسابداری برخوردار هستند. 

در حالی که ارائه دهندگان تضمین عدم حسابرسی می توانند به بهبود کیفیت گزارش در زمینه پیشرفت ها یا به روزرسانی های اطلاعات موجود در گزارش های پایداری کمک کنند ، یافته های ما پیشرفت های حاصل از شرکت حسابداری را ارائه می دهد.

ارائه دهندگان تضمین برجسته تر هستند و همچنین قادر به شناسایی و جلوگیری از خطاهای گزارش دهی برای مشتریان خود هستند. در مقابل ، یافته های ما بین بازگردانی های مربوط به تشخیص یا جلوگیری از خطاها و استفاده از ارائه دهندگان اطمینان شرکت غیر محاسبه ارتباطی پیدا نمی کند. با توجه به این یافته های تحقیق می توان از این مزیت رقابتی بهتر استفاده کرد. علاوه بر این ، تأثیر مثبت پایدار اطمینان از کیفیت گزارشگری می تواند به مؤسسات حسابداری کمک کند تا مشتریان خود را نسبت به شایستگی های تکرار تضمین های پایداری تضمین کنند.


بازنویسی CSR براساس نوع

بازنویسی CSR براساس نوع

تأثیر تضمین / تضمین CSR در بازآفرینی CSR

تأثیر تضمین / تضمین CSR در بازآفرینی CSR

* نسبت شانس به عنوان شانس داشتن مجدد خطای CSR برای تضمین CSR در مورد شانس داشتن مجدد بدون اطمینان CSR تعریف شده است. برای سایر آزمونها و متغیرهای مورد علاقه می توان تفسیرهای مشابهی انجام داد.

در این جدول ، ما از خطاهای خالص (به عنوان مثال ، بازگرداندن CSR به دلیل اصلاح خطا) فقط به عنوان نماینده ما برای Error استفاده می کنیم تا استنتاج های واضح تری از اثرات تضمین CSR ، ارائه دهندگان اطمینان و استانداردهای GRI در انواع مختلف بازخورد CSR به دست آوریم.

منابع

لطفاً برای منابع اضافی از aicpa.org/sustainability بازدید کنید . این منابع شامل یک جعبه ابزار پایداری با اطلاعات گسترده ای برای CPA است که به دنبال ورود به بازار تضمین پایداری هستند.

— Po-Chang Chen, Ph.D., is an associate professor of accounting at Miami University’s Farmer School of Business. Brian Ballou, Ph.D., is the EY Professor of Accounting and faculty fellow of the William Isaac & Michael Oxley Center for Business Leadership at Miami University’s Farmer School of Business. Jonathan H. Grenier, Ph.D., is the Endres Associate Professor Fellow of Accounting at Miami University’s Farmer School of Business. Dan L. Heitger, Ph.D., is the Deloitte Professor of Accounting and co-director of the William Isaac & Michael Oxley Center for Business Leadership at Miami University’s Farmer School of Business.To comment on this article or to suggest an idea for another article, contact Neil Amato, a JofA senior editor, at Neil.Amato@aicpa-cima.com.

https://www.journalofaccountancy.com/news/2019/oct/sustainability-assurance-link-to-reporting-quality-201919354.html

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

پاسخی بگذارید

بستن منو